Operativní a finanční leasing


Leasing znamená pronájem, kdy poskytovatel leasingu (tedy vlastník) dočasně přenechává určitou věc k užívání jinému subjektu (nájemci). Nájemce platí užívání předmětu leasingové společnosti splátky (nájemné). 

analytička brunetka.jpg

Finanční pronájem

Dlouhodobý pronájem na stanovenou dobu, která je stejná jako doba použitelnosti majetku. Zpravidla ho provádějí tzv. Leasingové společnosti. Nájemce a pronajímatel mezi sebou uzavírají leasingovou smlouvu, podle které se pak tyto služby poskytují a platí. Mezi náležitosti smlouvy patří například identifikace, výše splátek a předmět smlouvy. Nájemce zpravidla platí nejdříve zálohu (akontaci – první splátka). Po stanovenou dobu platí nájemné (jednotlivé splátky, které představují roční nájemné – náklady na pojištění majetku, opravy, odpisy a zisk leasingové společnosti). U auta nemáme nárok na odpočet DPH, počítá se tedy s celou částkou pořízení.  Pronajímateli po celou dobu majetek patří a odepisuje ho. Je takový pronájem, u kterého na konci doby nájmu může dojít k odkupu případně bezplatného předání předmětu nájmu nájemci.

 

Od 1. 1. 2009 se člení finanční pronájem na dva druhy:

a) Leasing s povinností odkupu předmětu nájmu

b) Leasing s oprávněním k odkupu předmětu nájmu

Po skončení pronájmu může být majetek bezplatně předán nebo úplatně předán.

přívěšek domek.jpg

Leasingová smlouva je klasická smlouva mezi nájemcem a pronajímatelem. Obsahuje: identifikační údaje nájemce a pronajímatele, datum předání předmětu nájemci, vstupní cena předmětu (VC u pronajímatele, neboli pořizovací cena předmětu), doba trvání smlouvy, zůstatková hodnota na konci pronájmu, druh leasingu. Splátkový kalendář je příloha k leasingové smlouvě, která slouží jako daňový doklad pro výpočet DPH.

Operativní leasing                    

Jedná se o krátkodobý pronájem. U tohoto typu se nepředpokládá změna vlastnictví a pronajímaná věc

se tudíž vrací pronajímateli. Doba životnosti je delší než doba pronájmu.Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup